Menu prawne

Wi-Fi w bibliotece

Sonda

Z jakich zbiorów multimediów korzystałbyś najchętniej?

Filmy DVD - 74.7%
Filmy Blu-ray - 6.8%
E-booki - 11.4%
Gry komputerowe - 5%
Muzyka - 2.1%

Total votes: 281

Nowości filmowe DVD

Rozmiar czcionki

 

Regulamin
korzystania ze zbiorów i usług

Miejsko-Powiatowej  Biblioteki Publicznej  im . A. Kamieńskiej w Świdniku

 

 1. I.                 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin  korzystania  z  materiałów  i  usług,  zwany  dalej regulaminem,  określa  warunki  i  zasady  korzystania  z  materiałów   i  usług  we wszystkich placówkach Miejsko-Powiatowej  Biblioteki Publicznej  im . A. Kamieńskiej w Świdniku.

 

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów, zasobów i usług M-PBP mają osoby fizyczne oraz prawne na zasadach i warunkach określonych w nadanym przez Dyrektora instytucji Regulaminie korzystania ze zbiorów, zasobów i usług Miejsko-Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Świdniku, zwanego dalej Regulaminem.

 

 1. Biblioteka zapewnia dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji w formie materiałów i dokumentów graficznych, dźwiękowych, wizualnych, audiowizualnych i elektronicznych.

 

 1. Wypożyczanie  materiałów  bibliotecznych,  korzystanie  ze  zbiorów  zgromadzonych  w  czytelniach  oraz  korzystanie  ze  sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

 

 1. II.               ZASADY REJESTRACJI CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI

 

 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do okazania  dowodu  tożsamości  lub  ewentualnie  innych  dokumentów ze zdjęciem w  celu  dokonania  zapisu w elektronicznej  bazie  zarejestrowanych  użytkowników Biblioteki.

 

 1. W bazie danych przechowywane są następujące dane:
  1. - nazwisko i imię,
  2. - PESEL,
  3. - płeć,
  4. - adres stałego pobytu,
  5. - numer telefonu kontaktowego,
  6. -  przynależność  do  grupy  społeczno-zawodowej  (według  klasyfikacji  Głównego Urzędu Statystycznego),      -  opcjonalnie  –  adres  tymczasowego  pobytu,  imię i  nazwisko  oraz   adres rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

 

 1. Osoby  zapisujące  się  do  Biblioteki  zobowiązane  są  do  wypełnienia karty  zgłoszenia  (zobowiązania  bibliotecznego),  zapoznania  się z  niniejszym  regulaminem  i  złożenia  podpisu  na  zobowiązaniu. Złożenie  podpisu  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na przestrzeganie  regulaminu  oraz  na    przetwarzanie  danych osobowych  do  celów  statystycznych  i  ewentualnych  roszczeń prawnych  za  nieuregulowane  zobowiązania  wobec  Biblioteki, oznacza również przyjęcie do wiadomości, że: 

 

a)     administratorem  danych  jest  Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna  im . Anny Kamieńskiej w Świdniku, ul. Niepodległości 13

 

b)     podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do zarejestrowania i obsługi  Użytkownika

 

c)     osobie,  której  dotyczą  dane  przysługuje  prawo  dostępu  do  ich treści i ich poprawiania 

d)     osoba  podpisując  zobowiązanie  oświadcza,  że  zawarte w zobowiązaniu  dane  są  prawdziwe,  oraz  że  została  uprzedzona  o odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  233  i  286  kodeksu karnego

 

 1. W  przypadku  czytelnika  niepełnoletniego  odpowiedzialność  ponosi  i  kartę  zgłoszenia  (zobowiązanie)  podpisuje  rodzic  lub  opiekun prawny. 

 

 1. Osoby  zapisane  do  Biblioteki  zobowiązane  są  do  informowania  naszą placówkę  o  każdej  zmianie  miejsca  stałego  lub czasowego  pobytu  oraz numeru telefonu kontaktowego w terminie 30 dni od dokonania tej  zmiany.

 

 1. Użytkowników w Bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy i porządku oraz całkowity zakaz spożywania posiłków.

 

 1. Użytkownicy  powinni  stosować  się  do poleceń  bibliotekarzy w  zakresie  odpowiadającym  organizacji  pracy  placówki bibliotecznej.

 

 1. Bibliotekarz  może  odmówić  obsługi  czytelnika  będącego  w  stanie nietrzeźwym,  zachowującego  się  głośno i  agresywnie lub zakłócającego w inny sposób porządek.

 

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione.

 

 1. III.              KARTY BIBLIOTECZNE i ZASADY WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 1. Podczas  dokonywania  zapisu  użytkownikom  wydawane  są  karty  biblioteczne.

 

 1. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. ANNY KAMIEŃSKIEJ W ŚWIDNIKU ”, numer karty, numer identyfikacyjny PIN, kod kreskowy, adres i numer telefonu Biblioteki Głównej.

 

 1. Karta  biblioteczna  obowiązuje  we  wszystkich  placówkach Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia.  Wypożyczanie  materiałów  bibliotecznych  nie  jest możliwe bez okazania karty.

 

 1. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

 

 1. Osoba,  która  utraciła  kartę,  zobowiązana  jest  do  niezwłocznego powiadomienia o  tym  fakcie  dowolnej  placówki  Biblioteki  osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona ewentualnymi kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

 

 1. Od  momentu  powiadomienia  o  utracie  karty  odpowiedzialność  za  skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka. Opłaty za kartę biblioteczną określone są w Załączniku nr 1.

 

 1. W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 5 pozycji, w tym :  do 5 woluminów książek, do 2 pozycji na innych nośnikach (filmy, muzyka).

 

 1. Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.

 

 1. Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji osobom nieposiadającym stałego miejsca pobytu na terenie powiatu świdnickiego. 

 

 1. Wszelkie  uszkodzenia  i  defekty  wypożyczanych  materiałów  bibliotecznych należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu.

 

 1. Nie  wypożycza  się  materiałów  bibliotecznych  zniszczonych  i wymagających konserwacji.

 

 1. Ustala  się  następujące  okresy  wypożyczeń  dla  poszczególnych  rodzajów materiałów bibliotecznych:

 

 •  filmy - 2 dni,
 •   programy multimedialne, płyty audio, - 7 dni,
 •   „książka mówiona”- audiobook - 30 dni,
 •   lektury szkolne i nowości książkowe - 14 lub 30 dni (ustala placówka biblioteczna),
 •   pozostałe książki - 30 dni.

 

Powyższe  okresy  wypożyczeń  ulegają  automatycznie  wydłużeniu,  w przypadku gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka  jest nieczynna.

 

Biblioteka zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu zwrotu, jeżeli wypożyczone pozycje są szczególnie poszukiwane.

 

 1. Wypożyczone zbiory znajdujące się w MediaStrefie można prolongować, jeżeli nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników naszej placówki:

 

 •   filmy – 1 dzień
 •   muzyka – 4 dni
 •   audiobooki – 15 dni

 

 1. Czasopisma (oprócz dostępnych tylko na miejscu) oraz prasę wypożycza się na okres 1 miesiąca, z wyjątkiem aktualnych numerów.

 

 1. Biblioteka dopuszcza możliwość wypożyczenia woluminu z Czytelni Multimedialnej MediaStrefa za zgodą bibliotekarza na 7 dni.

 

 1. Termin zwrotu można  przedłużyć  przed  jego  upływem  osobiście,   telefonicznie  lub  poprzez  stronę  internetową  Biblioteki,  jeśli wypożyczona  pozycja  nie  została  wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika i gdy wolumin nie jest przetrzymany przez Czytelnika.

 

 1. Wypożyczający może zarezerwować zbiory biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy  odebrać  w  ciągu 4 dni roboczych od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są automatycznie usuwane. Czytelnik, który wyraził zgodę na aktywację usługi powiadomień  e-mail (przypominajka)  lub  SMS, otrzyma powiadomienie o oczekującej na niego w bibliotece zarezerwowanej pozycji, w przeciwnym razie musi dowiadywać się osobiście lub telefonicznie, czy zarezerwowana pozycja została już zwrócona. Placówki biblioteczne nie będą telefonicznie informowały o oczekujących materiałach do odbioru.

 

 1. Zabrania  się  kopiowania  wypożyczonych  materiałów  na  nośnikach  magnetycznych  i  elektronicznych.  Wypożyczone  oprogramowanie  przed zwrotem do Biblioteki należy usunąć z urządzenia.

 

 1.  W  przypadku  zwrócenia  wypożyczonych  materiałów  bibliotecznych   po  terminie,  użytkownik  zobowiązany  jest  do uiszczenia opłaty (kary) Bibliotece w wysokości  określonej  w  Załączniku  nr  1.  Przy  naliczaniu  opłaty nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.

 

 1. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody w jednej z następujących form:

 

 1. dostarczenia pozycji tego samego autora o tym samym tytule i dacie wydania tożsamej lub późniejszej;

 

 1. dostarczenia, za zgodą kierownika Biblioteki, pozycji o innym tytule z tej samej dziedziny o wartości odpowiadającej co najmniej obowiązującej w danym roku opłacie z tytułu niezwróconych materiałów bibliotecznych;

 

 1. uiszczenia opłaty, której wysokość odpowiada dwukrotnej średniej cenie książki z roku poprzedniego. W przypadku, gdy cena pozycji niezwróconej, uszkodzonej lub zniszczonej przekracza wysokość opłaty obowiązującej w danym roku, pobierana jest opłata w wysokości ceny inwentarzowej.

 

W  przypadku  zniszczenia  lub   zagubienia  jednej  z  części  wydawnictwa    wieloczęściowego,  użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.

 1. W przypadku niezwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki. Stopień zużycia pozycji nie ma wpływu na wysokość odszkodowania.

 

 1.  Przetrzymywanie  wypożyczonych  materiałów  bibliotecznych  poza  wyznaczone  terminy  lub  niewywiązanie  się  ze  zobowiązań, powoduje zablokowanie  możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach  do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Bibliotece poniesione przez nią koszty  wysłanych do użytkowników  oraz nieodebranych przez użytkowników monitów w wysokości określonej w Załączniku nr 1.

 

 

 1. IV.             ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I DOSTĘPU DO INTERNETU

 

 1. Korzystanie z komputerów i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
 2. Stanowisko komputerowe udostępniane jest czytelnikom po okazaniu karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości i po dokonaniu wpisu w rejestrze odwiedzin. Wpisu każdorazowo dokonuje pracownik Biblioteki.
 3. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się czytelnikom na czas nieprzekraczający 1 godziny. Czas korzystania może być wydłużony w miarę dostępności sprzętu komputerowego (brak kolejki).
 5. Wynik swojej pracy czytelnicy mogą zapisać na nośniku informatycznym zarówno zakupionym w Bibliotece, jak i na własnym nośniku informatycznym, odpowiednio do możliwości dostępnego w Bibliotece sprzętu.
 6. Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputera, jak i oprogramowania na nim zainstalowanego.
 7. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody i nadużycia popełnione przy użyciu udostępnianego mu komputera, a także za pośrednictwem Internetu.
 8. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelników w trakcie pracy przy komputerze. W szczególności pracownik Biblioteki może odmówić czytelnikom możliwości korzystania z komputera, jeśli uzna, że czytelnicy wykonują czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.

 

 1. V.               REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSOLI PLAYSTATION 4

 2. Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 3. Korzystanie z konsoli PS4 znajdującej się w zbiorach Biblioteki
  jest bezpłatne.
 4. Z  konsoli  PS4  mogą  korzystać  osoby  legitymujące  się  kartą biblioteczną.
 5. Konsolę użytkować można tylko za zgodą pracowników Biblioteki.
 6. Z konsoli korzystać mogą dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorośli, pierwszeństwo do korzystania z konsoli mają dzieci i młodzież do 18 roku życia.
 7. Biblioteka umożliwia korzystanie z konsoli PS4 wraz z grami, w dniach:

 

 • poniedziałek         1200-1450
 • wtorek                   1500-1750
 • środa                    1500-1750
 • czwartek               1500-1750
 • piątek                    1500-1750
 • sobota                  1000-1450

W okresie wakacyjnym oraz podczas ferii zimowych godziny korzystania z PS4 ustala bibliotekarz.

 1. Z konsoli PS4 może korzystać jednorazowo 1 osoba przez 30 minut, a jeżeli gra to umożliwia jednorazowo 2 osoby. Przed przystąpieniem do gry należy z góry określić liczbę graczy.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza. Konsolę  obsługuje tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 3. Gry na konsolę udostępniane są tylko i wyłącznie na miejscu.
 4. Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika (PEGI).
 5. W celu zachowania bezawaryjnego działania konsoli należy:
 • stosować się do poleceń osób nadzorujących sprzęt,
 • używać wyłącznie gier udostępnianych przez Bibliotekę,
 • nie wnosić jedzenia i picia do pomieszczenia z konsolą,
 • nie zakłócać porządku, nie hałasować oraz nie przeszkadzać użytkownikom biblioteki i grającym.
 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z gier interaktywnych. Decyzję o pozbawieniu dostępu podejmuje bibliotekarz.
 2. . Dyrektor  Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej Miasta Świdnik im. Anny Kamieńskiej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w regulaminie.
 3. Za  uszkodzenie  sprzętu  spowodowane  niewłaściwym użytkowaniem  odpowiada  osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Rodziców, którzy nie wyrażają zgody na udział dzieci w korzystaniu z PS4 prosimy o kontakt z pracownikami biblioteki.

 

 1.             VI.  SKARGI I WNIOSKI

 

 1.  1.   Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki w wyznaczonych dniach i godzinach.

    2. Do przyjmowania skarg i wniosków w filiach Biblioteki zobowiązani są kierownicy filii lub pracownik zastępujący kierownika filii w godzinach otwarcia placówki.

 

             VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich filiach i bibliotece głównej.

Czytelnicy niestosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu nie są obsługiwani.

 1. Zmiany obowiązujących w Bibliotece opłat, o których mowa w załączniku nr 1, podawane będą do wiadomości czytelników z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

 

    Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu Dyrektora Biblioteki i wchodzi w życie  z dniem 01.12.2017 r.

 

 

Dane adresowe

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik

Telefon: (81) 751 28 04
Faks:     (81) 759 11 88
E-mail: mpbp@bibliotekaswidnik.pl

Godziny otwarcia Bbiblioteki Głównej

Poniedziałek
  9:00 - 15:00
Wtorek
           9:00 - 18:00
Środa
            9:00 - 18:00
Czwartek
       9:00 - 18:00
Piątek
            9:00 - 18:00
Sobota
           9:00 - 15:00
Niedziela
         nieczynne
Biblioteka Główna Napisz do nas... Wyślij